یه فامیل داشتیم. دختر. از وقتی رفت راهنمایی، می‌گفت وقتی درس می‌خونم، بدجوری سردرد می‌گیرم. اما وقتی 4 ساعت سشوار دست‌ش بود و آرایش می‌کرد، جایی‌ش درد نمی‌گرفت. آخر هم نمی‌دونم دیپلم گرفت یا نه. دیفالت ذهنی‌ش ازدواج کردن بود. موفق هم شد نیشخند من هم کلی بهش خندیدم.

حالا تا کتاب باز می‌کنم جلو م، سردرد می‌گیرم. خندیدن آزاد ه قهقهه

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: درس و مشق
Share

Daisypath Happy Birthday tickers