خوابم می‌آد رو دیدم. مردم از صحنه‌ی اول با دیدن رضا عطاران، الکی قهقهه می‌زدن اما من گاهی فقط یه لبخند. دل‌م گرفته بود. خنده‌م هم نمیومد.

موضوع: تی‌وی
Share

Daisypath Happy Birthday tickers