*یکی از شاگردان پرسید استاد! منطق یعنی چه؟

معلم کمی فکر کرد و جواب داد: گوش کنید، مثالی می‌زنم. دو مرد پیش من می‌آیند. یکی تمیز و دیگری کثیف. من به آن‌ها پیشنهاد می کنم حمام کنند. شما فکر می کنید کدام‌یک این کار را انجام دهند؟ شاگردان یک زبان جواب دادند: خب مسلماْ کثیف‌ه!

معلم گفت: نه، تمیز ه. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیف‌ه قدر آن را نمی داند. پس چه کسی حمام می‌کند؟

- تمیزه !

معلم جواب داد: نه. کثیف‌ه، چون او به حمام احتیاج دارد. و باز پرسید: خب پس کدام‌یک از مهمانان من حمام می‌کنند‌؟

یک بار دیگر شاگردها گفتند: کثیف‌ه!

معلم دوباره گفت: نه، هر دو! تمیز ه به حمام عادت دارد و کثیف‌ه به حمام احتیاج دارد. خب بالاخره کی حمام می‌گیرد؟ بچه‌ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو! معلم بار دیگر توضیح می‌دهد: نه، هیچ‌کدام! چون کثیف‌ه به حمام عادت ندارد و تمیز ه هم نیازی به حمام کردن ندارد!

شاگردان با اعتراض گفتند: بله درست‌ه، ولی ما چطور می‌توانیم تشخیص دهیم؟ هر بار شما یک چیزی را می‌گویید و هر دفعه هم درست است. معلم در پاسخ گفت: خب پس متوجه شدید. این یعنی منطق! و از دیدگاه هر کس متفاوت است...

یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
نظرات ()
Share

Daisypath Happy Birthday tickers