*به سراغ دوست مرو مگر برای خوش کردن وقت...

هنگامی که از دوست خود جدا می‌شوی غمگین مشو زیرا آن چیزی که تو در او از هر چیزی دوست‌تر می‌داری بسا که در غیبت او روشن‌تر باشد...

سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳
سخن شما
موضوع: شعر
Share

Daisypath Happy Birthday tickers