*در گذشته موجودات درازگوش 4پایی را که زبان آدمیزاد نمی‌دانستند و از قوه‌ی درک و شعور بی‌بهره بودند، خر می‌نامیدند و نام‌ش، صفت آدمیزادگانی بود که گویا از شعور بهره‌ی کمی داشتند.

بنا به تعاریف جدید، خر آدمیزادی دوپاست وقتی در خیابانی تاریک، پایش را روی پدال گاز می‌فشارد و به جای ترمز زدن، چراغ می‌زند و ممکن ست چند نفر را زیر بگیرد اما اهمیتی نمی‌دهد و دل‌ش خوش است که ماشین دارد و دست فرمان‌ش خوب است و احیانا ممکن است چند دقیقه زودتر به منزل برسد.

موجود دوپایی که اسم‌ت را آدمیزاد نهاده‌ای، آنها که در خیابان راه می‌روند از زیر بته عمل نیامده‌اند. جانی دارند که برایشان عزیز است و خانواده‌ای دارند که منتظر شان است. امشب خیلی مرا ترساندی و همانجا از ته دل آرزو کردم خوشی سوار کردن آن ضعیفه که به تو تذکری نداد تا منزل از دماغ‌ت درآید و کوفت‌ت بشود. زبان خوش که نمی‌فهمی. شاید اینطوری بهتر بتوانی درک کنی زهر شدن یک عصر پاییزی دقیقا چه مزه‌ای دارد.

موضوع: ))=
Share

Daisypath Happy Birthday tickers