*آدمی کیست؟ موجودی زبان‌دراز که با یک ویروس فسقلی، حسابی کله‌پا می‌شود و نمی‌تواند از تخت پایین بیاید و بعضی شب‌ها خیره می‌شود به آسمان بالای سر ش و فکر می‌کند چقدر خوب است که آسمان سر جایش محکم است و روی سر مان نمی‌ریزد. و فکر می‌کند الان چند نفر دیگر در چند کره‌ی دیگر یک گوشه نشسته‌اند و خیره شده‌اند به آسمان و فکر می‌کنند به آرزوهایشان و به محدودیت‌هایشان. به اینکه اگر اتومبیل نباشد برای دیدن یک دوست قدیمی باید ماه‌ها و گاهی سال‌ها پیاده بروند و سفر به کرات دیگر از کودکی برایشان رویا بوده و در یک حد یک رویا هم باقی خواهد ماند و اینکه با تمام اینها چرا خود را عقل کل می‌دانند و به آفریننده‌ی آسمان بی‌انتهای پرستاره اعتماد نمی‌کنند...

چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: ماوراء
Share

Daisypath Happy Birthday tickers