*اعتراف می‌کنم به یک سری آب‌دمبل آلرژی داشتم شدیدا اما از این یکی راضی‌م نیشخند دختر هم بود دخترای قدیم. نه که فکر کنین فقط من از این کارا بلدم‌ها، همه بلد ن. من بین‌شون ناشی محسوب میشم تازه!موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers