*اعتراف می‌کنم به یک سری آب‌دمبل آلرژی داشتم شدیدا اما از این یکی راضی‌م نیشخند دختر هم بود دخترای قدیم. نه که فکر کنین فقط من از این کارا بلدم‌ها، همه بلد ن. من بین‌شون ناشی محسوب میشم تازه!جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
سخن شما
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers