*به جای گفتن ۲۰۰ تا «دوست‌ت دارم» در دقیقه، می‌تونی وقتی طرف مقابل‌ت روی چیزی حساس‌ه، رعایت‌ش کنی. اون وقت ثانیه‌ای ۲۰۰۰ بار خودش می‌فهمه دوست‌ش داری.مساله اینجاست که چرخوندن زبون، راحت‌تر از رعایت بعضی چیزای به ظاهر کوچیک‌ه.

Share

Daisypath Happy Birthday tickers