*هروقت ذهن‌نویس اختراع شه حتما یکی می‌خرم. ذهن‌نویس چیست؟ اسمی من‌درآوردی برای وسیله‌ای که بتواند تمام ذهن‌نوشت‌های وبلاگی مرا ذخیره نموده، روی بلاگ منتشر کند. ای بسا درفشانی‌های که نصف شب یا سر صبح یا توی ترافیک با حین پیاده‌روی ثبت نشده، نیست و نابود می‌شوند (آیکون واحسرتا)

چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: امیدوارم
Share

Daisypath Happy Birthday tickers