*مهم نیست که از بیرون چه طور به نظر میام. کسایی که درون‌م رو می‌بینند، برام کافی‌ن. واسه اونایی که از روی ظاهر م قضاوت می‌کنند، حرفی ندارم. همون بیرون بمونند واسه‌شـون کافی‌ه.

موضوع: از دیگران
Share

Daisypath Happy Birthday tickers