آهای نازنینی که موبایل‌ت خاموش‌ه! من چطوری پیدا ت کنم خب؟ بعد پا نشی برگردی آلمان، من رو فحش بدی که باهات خرید نیومدما نیشخند عزیزم! گوشی رو بردار!

شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
سخن شما
Share

Daisypath Happy Birthday tickers