زمستان‌های اندوه خود را با متانت نظاره کنید

*به سراغ دوست مرو مگر برای خوش کردن وقت...

هنگامی که از دوست خود جدا می‌شوی غمگین مشو زیرا آن چیزی که تو در او از هر چیزی دوست‌تر می‌داری بسا که در غیبت او روشن‌تر باشد...

/ 0 نظر / 7 بازدید