جبران خلیل جبران

*...اشخاصی که به اجبار می‌کوشند جالب باشند، بیشتر از همیشه نفرت‌انگیز می‌شوند.

*آنچه روح می‌اندیشد، اغلب برای انسانی که روحی دارد، ناشناخته است. ما قطعاً عظیم‌تر از آنیم که می‌اندیشیم.

*...خود را در دستان تو می‌گذارم. یک انسان تنها زمانی می‌تواند خود را در دستان کسی بگذارد که عشق‌ش چنین عظیم باشد که نتیجه‌ی این تسلیم، آزادی مطلق باشد.

*گوش کن. تو به من موهبت زندگی را ارزانی کرده‌ای. من زندگی را بی این شور، بی این عشق نمی‌خواهم. این روزها همه‌ی مردم مرده‌اند چون کسی را نمی‌یابند که دوست‌ش بدارند.

*شاید فراقی که در این روزها ناچار به پذیرش‌ش هستیم، خود سودمند باشد. چیزهای بسیار بزرگ را تنها می‌توان از دور دید.

*یک انسان می‌تواند آزاد باشد بی بزرگ بودن... اما هیچ انسانی نمی‌تواند بزرگ باشد بی آزاد بودن.

*گورنوشته‌ی جبران خلیل جبران: همچون شما زنده ام. در برابر شما ایستاده‌ام. دیدگان خود را ببندید و پیرامون خود را بنگرید. مرا در برابر خویش خواهید دید.

/ 0 نظر / 7 بازدید