نصیحت

*برای دوستان عزیزتر از جان‌تان ژست و قیافه نگیرید تا به غلط کردن نیفتید و ناچار نشوید به خاطر خلاصی از عذاب وجدان و دلتنگی، با حال زار و سرماخوردگی و کوفتگی بدن به محل کار ش بروید و علیرغم عدم وجود حتی یک خط آنتن با هزار مصیبت پیدایش کنید و در مقابل دیدگان متحیر ش در حالی که دارید بیهوش می‌شوید بگویید نمی‌خواستم ناراحت باشی، ببخشید!

/ 0 نظر / 8 بازدید