/ 3 نظر / 71 بازدید
شيراز

اين منظره آدمو ديوونه مي كنه ممنون

شيراز

اين منظره آدمو ديوونه مي كنه البته بايد پايين گلها را نگاه كنيد كه قطرات در حال بارش بارون و پرچم وارونه گل ها با هم يكي مي شن