سردرد می‌گیرم

یه فامیل داشتیم. دختر. از وقتی رفت راهنمایی، می‌گفت وقتی درس می‌خونم، بدجوری سردرد می‌گیرم. اما وقتی 4 ساعت سشوار دست‌ش بود و آرایش می‌کرد، جایی‌ش درد نمی‌گرفت. آخر هم نمی‌دونم دیپلم گرفت یا نه. دیفالت ذهنی‌ش ازدواج کردن بود. موفق هم شد نیشخند من هم کلی بهش خندیدم.

حالا تا کتاب باز می‌کنم جلو م، سردرد می‌گیرم. خندیدن آزاد ه قهقهه

/ 2 نظر / 257 بازدید
ابرقدقد

خ شاید چشمهاش مشکل داشته! تو هم ی دکتر برو میخوای هم شوهر کن یا سه ساعت آرایش کن[نیشخند]

گلدونه

روابط با آقاي دوست حسنه شده؟[متفکر]